• Legal

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

Zaangażowanie firmy Dematic w ochronę prywatności danych

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności firmy Dematic. Firma Dematic jest ogólnoświatowym dostawcą zautomatyzowanych systemów/rozwiązań do obsługi materiałów, zaprojektowanych w sposób intralogistyczny i ergonomiczny, optymalizujących możliwości klienta. Firma Dematic jest przede wszystkim dostawcą produktów i usług typu business-to-business.

Firma Dematic szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności informują sposobie, w jaki dbamy o Państwa dane osobowe podczas nawiązywania kontaktów z firmą Dematic w sposób bezpośredni lub poprzez stronę internetową (bez względu na lokalizację), a także zawierają informacje o prawach dotyczących prywatności i ochronie zagwarantowanej przepisami prawa.

1. Ważne informacje. Kim jesteśmy

Cel niniejszych zasad ochrony prywatności

Celem niniejszych zasad ochrony prywatności jest przekazanie Państwu informacji o sposobie, w jaki firma Dematic gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w tym dane przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Ważne, aby Państwo zapoznali się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności oraz innymi zasadami ochrony prywatności lub sprawiedliwego przetwarzania danych, które udostępniamy w szczególnych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby byli Państwo w pełni świadomi, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsze zasady ochrony prywatności są uzupełnieniem pozostałych zasad i nie mają na celu ich zastąpienia.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych

W przypadkach, w których firma Dematic jest administratorem danych i jest odpowiedzialna za Państwa dane osobowe, niniejsze zasady ochrony prywatności są wydawane w imieniu Grupy Dematic, więc w miejscach, gdy w niniejszych zasadach ochrony prywatności występują: [„Grupa Dematic ”], „my”, „nas” lub „nasz” to odnosimy się do KION Group AG i jej spółek zależnych, które są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych. Podczas zakupu produktu i/lub usługi poinformujemy Państwa, który podmiot będzie administratorem Państwa danych.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszego inspektora ds. Ochrony danych i przedstawicieli w UE

Powołaliśmy inspektora ds. ochrony danych osobowych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie zapytań w związku z niniejszym zasadami ochrony prywatności. Występuje on również jako nasz przedstawiciel zajmujący się administrowaniem lub przetwarzaniem danych poza Unią. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności w tym jakichkolwiek wniosków dotyczących wykonywania swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych, wykorzystując poniższe dane.

Pełna nazwa osoby prawnej: Dematic Group – KION Group AG

Imię i nazwisko lub tytuł inspektora ds. ochrony danych:

Data Protection Officer
507 Plymouth Ave
Grand Rapids
MI, 49505


Adres e-mail:
Dematicdpo@dematic.com

EU: KION Group AG


Imię i nazwisko lub tytuł inspektora ds. ochrony danych:

Norbert Moeren
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt am Main
Germany

Phone:
+49 69 20 110 7267

Adres e-mail:
dataprotection@kiongroup.com

W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego krajowego organu regulacyjnego. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość odniesienia się do Państwa zastrzeżeń zanim zwrócą się Państwo do biura komisarza ds. informacji (ICO), dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych.

Linki do stron trzecich

Ta strona może zawierać linki do witryn internetowych stron trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie na nie lub ich włączenie może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie Państwa danych. Nie kontrolujemy witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzonej przez Państwa witrny.

2. Dane zbierane na państwa temat

Dane lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, służące do jej identyfikacji. Nie obejmują one danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Podczas naszej współpracy możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe na Państwa temat. Uznajemy jednak, że skoro większość naszych transakcji odbywa się na zasadzie business-to-business ilość danych osobowych, którą zgromadzimy, będzie minimalna. Określiliśmy następujące rodzaje danych:

 • Dane dotyczące tożsamości zawierają imię, nazwisko rodowe, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć;
 • Dane kontaktowe zawierają adres do wystawiania rachunków, adres dostawy, adresy e-mail i numery telefonów;
 • Dane transakcyjne zawierają szczegóły dotyczące płatności przesyłanych do Państwa i od Państwa otrzymywanych oraz inne szczegóły dotyczące zakupionych od nas produktów i usług;
 • Dane techniczne zawierają adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, dane dotyczące typów i wersji wtyczek do przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy oraz innych technologii stosowanych w urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do tej strony;
 • Dane profilowe zawierają nazwę użytkownika i hasło, historię zakupów lub zamówień, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety;
 • Dane dotyczące użytkowania/systemów zawierają informacje o Państwa sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i/lub usług, oraz jak są one wykorzystywane w rzeczywistym środowisku pracy;
 • Dane dotyczące marketingu i komunikacji zawierają Państwa preferencje w zakresie otrzymywanych od nas i stron trzecich z nami współpracujących informacji marketingowych oraz preferencje w zakresie komunikacji.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane takie jak dane statystyczne lub operacyjne dla dowolnego celu. Dane zagregowane mogą być uzyskiwane z danych osobowych użytkownika, ale nie są prawnie uważane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają w sposób bezpośredni lub pośredni Państwa tożsamości. Na przykład, możemy agregować dane systemowe użytkownika w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z konkretnej funkcji stacji pobierania. Jeśli jednak połączymy dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi w sposób umożliwiający Państwa bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, dane zagregowane traktujemy jako dane osobowe, które zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

NIE pobieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych na Państwa temat (obejmuje to szczegóły dotyczące Państwa rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o Państwa zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach karnych i przestępstwach.

3. W jaki sposób pobieramy państwa dane osobowe?

Używamy różnych metod do zbierania danych od Państwa i na Państwa temat. Gromadzimy je również poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Można nam podać swoją tożsamość, dane kontaktowe i/lub finansowe, wypełniając formularze lub za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Dotyczy to również danych osobowych, które podają Państwo podczas współpracy z firmą Dematic.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W czasie korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie gromadzić dane techniczne i/lub dane systemowe dotyczące używanych produktów i/lub usług, działań i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera lub innych podobnych technologii.

4. Jak wykorzystujemy państwa dane osobowe

Będziemy korzystać z Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Najczęściej będziemy je wykorzystywać w następujących okolicznościach:

W przypadkach, gdy konieczne jest wykonane umowy, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem lub Państwa pracodawcą (lub firmą/organizacją, w imieniu której działają Państwo w jakimkolwiek charakterze); zdecydowana większość transakcji Dematic jest transakcjami typu business to business, ponieważ większość posiadanych przez nas danych osobowych ogranicza się do danych dotyczących tożsamości i danych kontaktowych i będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji naszych zobowiązań umownych.

 • Jeżeli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie uchylają tych interesów; i/lub​
 • W przypadkach, gdy konieczne jest zastosowanie się do zobowiązań umownych, prawnych i/lub regulacyjnych.

Zazwyczaj nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych innych niż w związku z komunikacją marketingową. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na działania marketingowe w dowolnym momencie, kontaktując się z inspektorem ds. ochrony danych.

Cele oparte na uzasadnionym interesie, dla którego będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z jednym z poniższych celów (lub ich zestawieniem) w oparciu o uzasadniony interes:

Marketing:

Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. Ustanowiliśmy proces, którego będziemy przestrzegać w przypadku wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingowych i w tym celu będziemy dążyć do uzyskania zgody.

Optymalizacja Państwa baz danych:

Podczas dostępu do naszych stron internetowych możemy automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny strony internetowej, z której Państwo korzystali, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, liczba przeglądanych stron). Możemy wykorzystywać te dane i udostępniać je naszym oddziałom na całym świecie w celu monitorowania atrakcyjności naszych stron internetowych i poprawy ich wydajności lub treści.

Dane systemowe mogą być wykorzystane do kontroli jakości, zrozumienia i rozwoju produktów i usług. W zdecydowanej większości przypadków będą to dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub operacyjne, zebrane w dowolnym celu związanym z obowiązkiem dostarczania produktów i usług przez Dematic. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych, ale będą traktowane jako dane anonimowe. W sytuacjach, w których nie ma możliwości zachowania anonimowości, dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zaspokojenia uzasadnionych interesów w czasie realizacji zobowiązań umownych.

Pliki „cookie” - Informacje przechowywane automatycznie na komputerze:

Podczas przeglądania jednej z naszych stron internetowych możemy przechowywać pewne dane na komputerze użytkownika w postaci pliku „cookie”, aby można było automatycznie rozpoznać Państwa komputer podczas kolejnej wizyty. Pliki cookie mogą nam pomóc na wiele sposobów, na przykład poprzez umożliwienie nam dostosowania strony internetowej do Państwa zainteresowań lub zapisanie hasła w celu uniknięcia konieczności ponownego wprowadzania go za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, prosimy skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby usuwała wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, blokowała pliki cookie lub wyświetlała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie.

Linki do innych stron internetowych

Witryny firmy Dematic zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Dematic nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść innych stron internetowych.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy, że musimy użyć ich z innego powodu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów, powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to zezwala.

5. Ujawnienie danych osobowych

Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie respektowały bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Transfery międzynarodowe

Państwa dane osobowe udostępniamy w ramach Grupy KION. Wiąże się to z przekazywaniem Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych, wymagając od wszystkich spółek z naszej grupy przestrzegania tych samych zasad podczas ich przetwarzania. Zasady te nazywamy „wiążącymi regułami korporacyjnymi”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wiążące reguły korporacyjne.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, gwarantując wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
 • W przypadku, gdy korzystamy z usług dostawców mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli stanowią oni część Tarczy prywatności co wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony jak w przypadku danych osobowych wymienianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: UE-USA Tarcza prywatności.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu Państwa danych osobowych poza EOG, prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych.

7. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczyliśmy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą znać Państwa dane biznesowe. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

8. Przechowywanie danych

Jak dɬugo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W celu wyznaczenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków oraz obowiązujące wymogi prawne.

W przypadkach, w których zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje, w tym między innymi dane kontaktowe, dane dotyczące tożsamości, dane finansowe i dane dotyczące transakcji, przez sześć lat po spełnieniu celów, dla których zebraliśmy je dla celów podatkowych, będziemy je przechowywać przez 6 lat.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych, pisząc do nas i prosząc o usunięcie tych informacji.

W pewnych okolicznościach możemy zachować anonimowość Państwa danych osobowych (tak aby nie mogły zostać one Państwu przypisane) w celach badawczych lub statystycznych. W tym przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez konieczności powiadamiania Państwa.

9. Państwu prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w związku z Państwa danymi osobowymi. Do Państwa praw należą:

 • Składanie wniosku o dostęp do danych osobowych.
 • Składanie wniosku o korektę danych osobowych.
 • Składanie wniosku o usunięcie danych osobowych.
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Składanie wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • Składanie wniosku o przekazanie danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych.

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

Za dostęp do danych osobowych (lub korzystanie z pozostałych praw) nie trzeba uiszczać opłaty. Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli złożony przez Państwa wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony, powtarzający się lub zawiera wygórowane żądania. W takich okolicznościach możemy ewentualnie odmówić spełnienia Państwa prośby.

Czego możemy od Państwa potrzebować

Być może będziemy musieli poprosić Państwa o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnią prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, której nie przysługuje prawo do ich otrzymania. Aby przyspieszyć naszą odpowiedź możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Państwa wnioskiem.

Czas na udzielenie odpowiedzi

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie zasadne prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub złożono kilka wniosków, może to potrwać dłużej niż miesiąc. W takim przypadku powiadomimy Państwa i będziemy na bieżąco przesyłać informacje.

10. Wprowadzanie zmian w niniejszych zasadach

Firma Dematic zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych zasadach, zamieszczając je na stronie internetowej. W przypadku przesłania dodatkowych danych osobowych po dacie wejścia w życie zmienionych zasad, dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami.

11. Jurysdykcja

Prawodawstwo w zakresie ochrony danych: obejmuje wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, w tym ogólne przepisy dotyczące ochrony danych ((EU) 2016/679) (RODO) oraz wszelkie obowiązujące krajowe przepisy wykonawcze, rozporządzenia i prawodawstwo wtórne odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i prywatności komunikacji przebiegającej za pośrednictwem środków elektronicznych, z późniejszymi zmianami, zastąpieniami lub aktualizacjami, w tym Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej (2002/58/EC) oraz rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2008 r. (SI2003/2426).

W przypadku wystąpienia problemu należy przestrzegać następującej zasady - jeżeli obie strony (będące podmiotem Grupy Dematic i osobą, której dane dotyczą) mają siedzibę w tej samej jurysdykcji, obie strony będą przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących ochrony danych w tej jurysdykcji. LUB, jeżeli obie strony mają siedzibę w różnych jurysdykcjach, przepisy prawa dotyczące ochrony danych będą zgodne z prawem angielskim.

12. Zasady ochrony prywatności dla mieszkancow DLA mieszkańców Kalifornii

Jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii, mogą Państwo dodwiedzieć się więcej o swoich prawach ochrony prywatności konsumentów, zapoznając się z Zasadami ochrony prywatności firmy Dematic dla mieszkańców Kalifornii.