• About

Warunki korzystania

29 sierpnia 2022

1. Zakres stosowania

 1. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej udostępnianej przez Dematic Holding S.a r.l. i/lub jego podmioty powiązane ("Dematic"), zwanej dalej "witryną Dematic", podlega niniejszym warunkom użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne warunki, np. dotyczące zakupu produktów i usług. W przypadku zalogowania się, lub gdy nie jest ono wymagane, przy uzyskiwaniu dostępu lub korzystaniu z Dematic Web Site, niniejsze warunki użytkowania są akceptowane w ich aktualnej wersji. 
 2. W przypadku ofert internetowych skierowanych do firm lub przedsiębiorstw publicznych, takie firmy lub przedsiębiorstwa są reprezentowane przez użytkownika i muszą zakładać, że użytkownik posiada odpowiednią wiedzę i działa zgodnie z nimi. 
 3. Niniejszy serwis internetowy, jak również stosunki i transakcje z nim związane, podlegają prawu luksemburskiemu, w szczególności ustawie z dnia 14 sierpnia 2000 r. o handlu elektronicznym. 

2. Usługi

 1. Niniejsza strona internetowa Dematic zawiera określone informacje i oprogramowanie, jak również - w zależności od przypadku - powiązaną dokumentację, do przeglądania lub pobierania. 
 2. Dematic może w każdej chwili całkowicie lub częściowo wstrzymać działanie strony internetowej Dematic. Ze względu na charakter internetu i systemów komputerowych Dematic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stałą dostępność strony internetowej Dematic.

3. Rejestracja, Hasło

 1. Niektóre strony Dematic Web mogą być chronione hasłem. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę transakcji biznesowych, dostęp do tych stron mogą mieć tylko zarejestrowani Użytkownicy. Dematic zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji każdemu Użytkownikowi. Dematic zastrzega sobie w szczególności prawo do określenia niektórych stron, które wcześniej były swobodnie dostępne, pod warunkiem dokonania rejestracji. Dematic ma prawo, w każdej chwili i bez obowiązku podawania przyczyn, odmówić Użytkownikowi dostępu do obszaru chronionego hasłem poprzez zablokowanie jego Danych Użytkownika (zgodnie z poniższą definicją), w szczególności jeżeli Użytkownik

 •  
  • używa fałszywych danych do celów rejestracji; 
  • narusza niniejsze Warunki Użytkowania lub zaniedbuje swój obowiązek staranności w odniesieniu do Danych Użytkownika; 
  • narusza obowiązujące prawo w zakresie dostępu do lub korzystania z Witryny Dematic; lub 
  • nie korzystał z Dematic Web Site przez dłuższy okres czasu.
 1. Przy rejestracji Użytkownik podaje dokładne informacje, a w przypadku ich zmiany w czasie, aktualizuje je (w miarę możliwości: online) bez zbędnej zwłoki. Użytkownik zadba o to, aby jego adres e-mail dostarczony Dematic był zawsze aktualny i aby istniała możliwość skontaktowania się z nim.
 2. Przy rejestracji Użytkownik otrzymuje kod dostępu, składający się z identyfikatora użytkownika i hasła ("Dane Użytkownika"). Przy pierwszym dostępie Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić otrzymane od Dematic hasło na hasło znane tylko jemu. Dane Użytkownika umożliwiają Użytkownikowi wgląd do swoich danych lub ich zmianę lub, odpowiednio, wycofanie zgody na ich przetwarzanie. 
 3. Użytkownik zapewnia, że Dane Użytkownika nie są dostępne dla osób trzecich i ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje i inne czynności dokonywane na podstawie jego Danych Użytkownika. Na koniec każdej sesji online Użytkownik wylogowuje się z serwisów internetowych chronionych hasłem. W przypadku i w zakresie, w jakim Użytkownik dowie się, że osoby trzecie nadużywają jego Danych Użytkownika, powiadomi o tym Dematic bez zbędnej zwłoki, w formie pisemnej lub, w zależności od przypadku, pocztą elektroniczną.
 4. Po otrzymaniu zawiadomienia zgodnie z punktem 3.4. Dematic odmówi dostępu do obszaru chronionego hasłem w odniesieniu do takich Danych Użytkownika. Ponowny dostęp do obszaru chronionego hasłem możliwy jest wyłącznie na wniosek Użytkownika do Dematic lub po ponownej rejestracji. 
 5. Użytkownik może w każdej chwili złożyć pisemny wniosek o zakończenie rejestracji, o ile usunięcie danych nie naruszy prawidłowego wykonania zobowiązań umownych. W takim przypadku Dematic usunie wszystkie dane użytkownika i inne zapisane dane osobowe użytkownika, gdy tylko przestaną być one potrzebne.

4. Prawa użytkowania informacji, oprogramowania i dokumentacji

 1. Korzystanie z wszelkich informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej Dematic lub za jej pośrednictwem podlega niniejszym Warunkom użytkowania lub, w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji, odpowiednim warunkom licencji uzgodnionym wcześniej z Dematic. Osobno uzgodnione warunki licencji, na przykład dotyczące pobierania oprogramowania, mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania. 
 2. Dematic udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, która nie może być przedmiotem sublicencji, na korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych Użytkownikowi na stronie internetowej Dematic lub za jej pośrednictwem w uzgodnionym zakresie, a w przypadku braku takiej umowy - w zakresie celu zamierzonego przez Dematic przy udostępnianiu tych informacji, oprogramowania i dokumentacji. 
 3. Oprogramowanie udostępnia się bez żadnych kosztów w kodzie obiektowym. Nie ma prawa do udostępniania kodu źródłowego. Nie ma to zastosowania do kodu źródłowego związanego z oprogramowaniem open source, którego warunki licencji mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania w przypadku transferu oprogramowania open source i które warunki wymagają udostępnienia kodu źródłowego. W takim przypadku Dematic udostępni kod źródłowy w zamian za zapłatę kosztów. 
 4. Informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie mogą być w żadnym momencie rozpowszechniane przez Użytkownika osobom trzecim, nie mogą być wypożyczane ani w żaden inny sposób udostępniane. O ile nie jest to dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące prawo, Użytkownik nie może modyfikować oprogramowania lub dokumentacji, jak również nie może dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani dekompilować oprogramowania lub oddzielać jego części. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia dalszego użytkowania zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. 
 5. Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i konwencjami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów, a w szczególności nie może modyfikować, ukrywać ani usuwać kodów alfanumerycznych, znaków lub informacji o prawach autorskich ani z informacji, ani z oprogramowania lub dokumentacji, ani z ich kopii. 
 6. Nie narusza to prawa autorskiego.

5. Własność intelektualna

 1. Niezależnie od szczególnych postanowień zawartych w § 4 niniejszych warunków użytkowania, informacje, nazwy marek i inne treści strony internetowej Dematic nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, wykorzystywane, uzupełniane ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Dematic. 
 2. Za wyjątkiem praw użytkowania i innych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, nie przyznaje się Użytkownikowi żadnych innych praw ani nie nakłada się na niego żadnych zobowiązań wymagających przyznania dalszych praw. Wszelkie prawa patentowe i licencje są wyraźnie wykluczone.

6. Obowiązki Użytkownika

 1. Uzyskując dostęp do strony internetowej Dematic lub korzystając z niej, Użytkownik nie może szkodzić innym osobom, w szczególności nieletnim, ani naruszać ich dóbr osobistych;
 •  
  • naruszają moralność publiczną w swoim sposobie użycia; 
  • naruszają wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności; 
  • umieszczania jakichkolwiek treści zawierających wirusa, tzw. konia trojańskiego, lub innego programu, który mógłby uszkodzić dane; 
  • przesyłać, przechowywać lub zamieszczać hiperłączy lub treści, do których Użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności w przypadkach, gdy takie hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; lub 
  • rozpowszechniać reklam lub niechcianych e-maili (tzw. "spamu") lub niedokładnych ostrzeżeń o wirusach, wadach lub podobnych materiałach, a Użytkownik nie będzie zabiegał ani żądał udziału w jakiejkolwiek loterii, systemie kuli śniegowej, łańcuszku, grze w piramidę lub podobnej działalności.
 1. Dematic może w każdej chwili odmówić dostępu do strony internetowej Dematic, w szczególności jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych warunków użytkowania. 

7. Hiperłącza

Strona Dematic Web może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Dematic nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych i nie składa żadnych oświadczeń ani nie popiera tych stron ani ich treści jako własnych, ponieważ Dematic nie kontroluje informacji na tych stronach i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje na nich zawarte. Korzystanie z tych stron internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

8. Odpowiedzialność za wady własnościowe lub jakościowe

 1. O ile jakiekolwiek informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są udostępniane bezpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wady jakościowe lub tytułowe informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do poprawności lub braku wad lub braku roszczeń lub praw osób trzecich lub w odniesieniu do kompletności i/lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub oszustwa. 
 2. Informacje na stronie internetowej Dematic mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy związane z możliwościami technicznymi poszczególnych produktów, które w pewnych przypadkach mogą być niedostępne (np. z powodu zmian produktu). W związku z tym wymagane osiągi produktu są w każdym przypadku wzajemnie uzgadniane w momencie zakupu. 

9. Pozostała odpowiedzialność, wirusy

 1. Odpowiedzialność Dematic za wady w odniesieniu do jakości i tytułu prawnego określa się zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszych warunków użytkowania. Dalsza odpowiedzialność Dematic jest wykluczona, o ile nie jest wymagana przez prawo, np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, uszkodzenia ciała lub śmierci, niespełnienia cech gwarantowanych, podstępnego zatajenia wady lub naruszenia podstawowych obowiązków umownych. Odszkodowanie w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków umownych jest ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, jeżeli nie występuje umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. 
 2. Mimo że Dematic dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa Dematic była wolna od wirusów, Dematic nie może zagwarantować, że jest ona wolna od wirusów. Przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji użytkownik dla własnej ochrony podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i zastosuje skaner antywirusowy. 
 3. §§ 9.1 i 9.2 nie zamierzają ani nie sugerują zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika. 

10. Kontrola eksportu

 1. Eksport niektórych informacji, oprogramowania i dokumentacji może, np. ze względu na ich charakter, przeznaczenie lub ostateczne miejsce przeznaczenia, wymagać zezwolenia. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów eksportowych dotyczących informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności przepisów UE, jak również poszczególnych państw członkowskich UE i USA. Dematic oznacza informacje, oprogramowanie i dokumentację w odniesieniu do niemieckich i unijnych list kontrolnych eksportu oraz amerykańskiej listy kontrolnej handlu. 
 2. Użytkownik powinien w szczególności sprawdzić i zweryfikować, czy informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie są wykorzystywane w żadnym celu związanym z uzbrojeniem, technologią jądrową lub bronią;
 •  
  • żadne przedsiębiorstwo ani osoba wymieniona na amerykańskiej liście osób objętych zakazem dostępu (ang. DPL) nie może otrzymywać towarów, oprogramowania ani technologii pochodzenia amerykańskiego; 
  • żadne przedsiębiorstwo lub osoba wymienione na liście ostrzegawczej USA, amerykańskiej liście podmiotów amerykańskich lub amerykańskiej specjalnej liście krajowej nie może otrzymywać towarów pochodzenia amerykańskiego bez licencji; oraz 
  • żadne przedsiębiorstwo lub osoba wymieniona w wykazie specjalnie wyznaczonych terrorystów, wykazie zagranicznych organizacji terrorystycznych, wykazie specjalnie wyznaczonych terrorystów globalnych lub w wykazie terrorystów UE nie może otrzymywać towarów;
  • nie są zaopatrywani żadni odbiorcy wojskowi; 
  • przestrzegane są instrukcje w zakresie wczesnego ostrzegania wydane przez odpowiednie organy niemieckie.
 1. Dostęp do oprogramowania, dokumentacji i informacji na stronie internetowej Dematic ma miejsce tylko wtedy, gdy jest on zgodny z powyższymi kontrolami i gwarancjami. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do powyższych ustaleń, Dematic nie jest zobowiązany do ich przeprowadzenia. 
 2. Na żądanie Dematic informuje Użytkownika o odpowiednich punktach kontaktowych w celu uzyskania dalszych informacji.

11. Ochrona prywatności danych osobowych

Przy zbieraniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkownika strony internetowej Dematic przestrzega się obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 2002 r. oraz przepisów o ochronie danych osobowych strony internetowej Dematic, które dostępne są za pośrednictwem hiperłącza na stronie internetowej Dematic i/lub www.Dematic.com.

12. Umowy dodatkowe, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

 1. Każda dodatkowa umowa wymaga formy pisemnej. 
 2. Miejscem jurysdykcji jest Luksemburg, jeśli Użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego Luksemburga. 
 3. Poszczególne strony Serwisu Dematic są obsługiwane i administrowane przez Dematic Holding S.à r.l. Strony te są zgodne z prawem luksemburskim. Dematic nie gwarantuje, że informacje, oprogramowanie i/lub dokumentacja zawarte w witrynie internetowej Dematic są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w miejscach znajdujących się poza granicami Luksemburga. Jeżeli użytkownicy uzyskują dostęp do Dematic Web z lokalizacji poza Luksemburgiem, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji w witrynie Dematic z krajów, w których takie treści są niezgodne z prawem, jest zabroniony. W takim przypadku oraz w przypadku, gdy Użytkownik zamierza nawiązać współpracę z Dematic, powinien on skontaktować się z przedstawicielem Dematic dla danego kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą. 
 4. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu luksemburskiemu i wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami użytkowania lub ich przedmiotem będą rozstrzygane zgodnie z prawem luksemburskim, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. jest wykluczone.

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711