• About

Gebruiksvoorwaarden

29 september 2022

1. Toepassingsgebied

 1. Het gebruik van deze door Dematic Holding S.à r.l. en/of haar dochtermaatschappijen ("Dematic") aangeboden webpagina's (in het volgende: "Dematic-website") is uitsluitend op grond van deze voorwaarden toelaatbaar. Deze algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen door nadere voorwaarden, bijv. voor het verkrijgen van producten en/of dienstverleningen, worden aangevuld, aangepast of vervangen worden. Met Log-in, of, indien een aparte Log-in niet noodzakelijk is, door het gebruik wordt de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden in de dan geldende versie geaccepteerd.

 2. Deze website plus alle door haar mogelijke koppelingen en zakelijke transacties zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en in het bijzonder de Luxemburgse wetgeving van 14 Augustus 2000 inzake elektronisch handelsverkeer.

 3. Bij webaanbiedingen, die zich tot ondernemingen of overheidsinstanties richten, wordt de desbetreffende onderneming of de overheidsinstantie door de gebruiker vertegenwoordigd en neemt deze alle verantwoordelijkheid voor zijn handelen en kennis over.

2. Verrichtingen

 1. Dematic houdt op de Dematic-website bepaalde informatie en software, evt. naast documentatie, voor afroep of downloaden ter beschikking.

 2. Dematic heeft te allen tijde het recht de werking van de Dematic-website deels of volledig uit te schakelen. Vanwege de conditie van het internet en van computersystemen accepteert Dematic geen waarborg voor de ononderbroken beschikbaarheid van Dematic-website.

3. Registratie, wachtwoord

 1. Een aantal bladzijden van de Dematic-website kunnen door een wachtwoord beveiligd zijn. De toegang tot deze bladzijden is in het belang van de veiligheid van het handelsverkeer alleen voor geregistreerde gebruikers mogelijk. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op registratie door Dematic. Dematic behoudt zich met name het recht voor om eerder vrij toegankelijke pagina's aan de registratieplicht te onderwerpen. Dematic heeft het recht op elk gewenst moment het toegangsrecht in te trekken door het blokkeren van de toegangsgegevens, zonder opgave van redenen, in het bijzonder wanneer de gebruiker

  • voor de registratie verkeerde gegevens heeft ingevoerd,

  • in strijd met deze voorwaarden of zijn zorgplicht met betrekking tot gebruikersgegevens gehandeld heeft,

  • het toepasselijk recht bij de toegang tot of het gebruik van de Dematic-website heeft geschonden of

  • Dematic-website gedurende een langere periode niet heeft gebruikt.

 2. Indien registratie vereist is, dan is de gebruiker verplicht voor de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en bij eventuele latere veranderingen deze onmiddellijk (voor zover voorzien: online) aan Dematic mede te delen. De gebruiker zal er voor zorgen, dat hij de E-mails ontvangt die hem via het aangegeven E-mailadres gestuurd worden.

 3. Na voltooide registratie ontvangt de gebruiker gebruikersnaam en wachtwoord (hierna ook: "Gebruikersgegevens"). Bij de eerste toegang zal de gebruiker het van Dematic ontvangen wachtwoord in een alleen hem bekend wachtwoord veranderen. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn gegevens in te zien, te veranderen of evt. gegeven toestemmingen in de gegevensverwerking in te trekken of uit te breiden.

 4. De gebruiker zorgt ervoor, dat de gebruikersgegevens niet voor derden toegankelijk zijn en is aansprakelijk voor alle onder de gebruikersgegevens gedane bestellingen en alle andere activiteiten. Na ieder gebruik moet de door wachtwoord beschermde omgeving worden afgesloten. Voor zover de gebruiker er kennis van krijgt dat derden de gebruikersgegevens misbruiken, is hij verplicht Dematic onmiddellijk schriftelijk, evt. op voorhand al met een eenvoudige E-mail, op de hoogte te brengen.

 5. Na binnenkomst van de mededeling volgens Art. 3.zal wordt Dematic de toegang tot het door wachtwoord beveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens blokkeren. De opheffing van de blokkering is pas na aparte aanvraag van de gebruiker bij Dematic of na nieuwe registratie mogelijk.

 6. De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk het verwijderen van zijn registratie verlangen, voor zover het verwijderen de afwikkeling van lopende contractuele verbintenissen niet in de weg staat. Dematic zal in dit geval alle gebruikersgegevens en alle op andere wijze opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker verwijderen, zodra deze niet meer nodig zijn.

4. Gebruiksrechten voor informatie, software en documentatie

 1. Het gebruik van de op de Dematic-website ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie is onderhevig aan deze voorwaarden of, bij actualiseren van informatie, software of documentatie aan de eerder al met Dematic overeengekomen en relevante licentievoorwaarden. Met uitzondering van overeengekomen licentievoorwaarden, bijv. bij het download van software, gaan deze voorwaarden voor.

 2. Dematic verleent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht, de op de Dematic-website gegeven informatie, software en documentatie in een omvang te gebruiken, zoals deze overeengekomen of, indien niets overeengekomen is, overeenkomt met het bij de terbeschikkingstelling en overdracht door Dematic beoogde doel..

 3. Software wordt in programmataal kosteloos aangeboden. Een bestaat geen recht op vrijgave van de broncode. Uitgezonderd zijn broncodes van open source software, waarvan licentiebepalingen, de bij doorgave van open source software ten opzichte van deze voorwaarden voorrang hebben, de vrijgave van de broncode voorschrijven. In dit geval zal Dematic de broncode tegen kostenvergoeding ter beschikking stellen.

 4. Noch informatie, software nog documentatie mogen door de gebruiker op een bepaald moment aan derden verkocht, verhuurd of op een andere manier aangeboden worden. Voor zover niet dwingende wettelijke voorschriften iets anders toestaan, mag de gebruiker noch de software nog de documentatie daarvan veranderen, decompileren of reverse engineeren of vertalen, noch mag hij onderdelen er uit los maken. De gebruiker mag een kopie als backup van de software maken, wanneer deze kopie voor de beveiliging van toekomstig gebruik op basis van deze gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is.

 5. De informatie, de software en de documentatie zijn zowel door auteursrecht als door internationaal auteursrecht en andere wetten en overeenkomsten over intellectueel eigendom beschermd. De gebruiker zal deze rechten in acht nemen en in het bijzonder geen alfanumerieke codes, merken en auteursrechtaanduidingen noch van de informatie noch van de software noch van de documentatie noch van kopieën verwijderen.

 6. De voorschriften van het auteursrecht blijven overigens onaangetast.

5. Intellectueel eigendom

 1. Ongeacht de speciale bepalingen in Art. 4 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informaties, merknamen en andere inhoud van de Dematic-website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dematic niet worden veranderd, gekopieerd, vermenigvuldigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins worden verwerkt.

 2. Buiten de hier uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten of andere rechten, worden de gebruiker geen verdere rechten van welke aard dan ook, vooral op de bedrijfsnaam en aan industriële beschermende rechten, zoals patenten, monsters of merken verleend, noch is Dematic verplicht, dergelijke rechten te verlenen.

6. Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker mag bij benutting van de Dematic-website niet:

  • Personen, in het bijzonder minderjarigen, schade toebrengen of hun persoonlijkheidsrechten schenden;

  • met zijn gedrag als gebruiker in strijd met de goede zeden handelen;

  • industriële beschermings- en auteursrechten of andere eigendomsrechten schenden;

  • Inhoud met virussen, zgn. Trojaanse paarden of andere programmeringen die software kunnen beschadigen, overdragen;

  • Hyperlinks of inhoud invoeren, opslaan of versturen, waarvoor hij niet bevoegd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd met geheimhoudingsverplichtingen of in strijd met de wet zijn; of

  • Reclame of ongevraagde E-mails (zogenaamde "Spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke verspreiden of tot deelname aan kansspelen, pyramidespelen, kettingbrieven en dergelijke acties oproepen. 

 2. Dematic mag de toegang tot de Dematic-website te allen tijde blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn plichten uit deze voorwaarden overtreedt.

7. Hyperlinks

 1. De Dematic-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Dematic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina's en Dematic eigent zich deze websites en hun inhoud niet toe omdat Dematic de gekoppelde informatie niet controleert en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

8. Aansprakelijkheid voor juridische- en materiële gebreken

 1. Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos aangeboden wordt, is aansprakelijkheid voor materiële- en juridische gebreken van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder voor de juistheid ervan, foutloosheid, vrijheid van eigendoms- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve bij opzet of kwaadwilligheid - uitgesloten.

 2. De informatie op de Dematic-website kunnen specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, welke in bepaalde gevallen (bijv. op basis van productveranderingen) niet altijd beschikbaar hoeven te zijn. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daardoor in bepaalde gevallen bij de koop worden overeengekomen.

9. Overige aansprakelijkheid, virussen

 1. De aansprakelijkheid van Dematic voor materiële- en juridische gebreken is in overeenstemming met de bepalingen in Art. 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Overigens is elke aansprakelijkheid van Dematic uitgesloten, zover niet bijv. volgens Wet Productaansprakelijkheid, vanwege opzet, grove nalatigheid, vanwege schade aan het leven, het lichaam of gezondheid, vanwege de overname van een garantie, vanwege moedwillig verzwijgen van een gebrek of vanwege de schending van belangrijke contractuele verplichtingen, aansprakelijkheid alsnog bindend is. De schadevergoeding vanwege schending van belangrijke contractuele verplichtingen is echter tot de bij deze overeenkomt gebruikelijke, te voorziene schade begrenst, zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 2. Hoewel Dematic voortdurend inzet om de Dematic-website virusvrij te houden, garandeert Dematic niet dat deze geen virussen bevat. Voor het downloaden van informatie, software en documentatie zal de gebruiker voor de eigen bescherming en om te verhinderen dat virussen op de Dematic-website komen, voor passende veiligheidsvoorzieningen en virusscanners zorgen.

 3. Een verandering van de bewijslast in het nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovengenoemde regelingen in de cijfers 9.1 en 9.2.

10. Exportcontrole

 1. Voor de export van bepaalde informatie, software en documentatie kan - bijvoorbeeld op grond van hun aard of bedoeld of eindbestemming - een vergunning vereist zijn. De gebruiker zal voor de informatie, software en documentatie de relevante exportvoorschriften, met name die van de EU en de EU-lidstaten en de Verenigde Staten, strikt in acht nemen. Dematic markeert informatie, software en documentatie met het oog op de vergunningsplichten volgens de Luxemburgse en het EU-exportlijst plus de US-Commerce Control List.

 2. De gebruiker zal in het bijzonder controleren en zekerstellen, dat

  • de aangeboden informatie, software en documentatie niet voor een aan bewapening, kerntechnologie of wapentechnologie gerelateerde toepassing zijn bedoeld;

  • geen onderneming en personen, die in de US Denied Persons List (DPL) vermeld zijn, met oorspronkelijk uit de VS komende goederen, software en technologie beleverd worden;

  • geen ondernemingen en personen die in het US-Warning List, US-Entity List oder US-Specially Designated Nationals List vermeld zijn, zonder toestemming met VS-oorspronkelijkheidsverklaringen beleverd worden;

  • geen onderneming en personen beleverd worden, die in de lijst van Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists of de terroristenlijst van de EU genoemd worden;

  • geen militaire ontvangers beleverd worden;

  • de waarschuwingen van de verantwoordelijke Duitse instanties in acht genomen worden. 

 3. De toegang tot software, documentatie en informatie op de Dematic-website mag alleen dan worden uitgevoerd, wanneer zij aan de hierboven genoemde controles en zekerstellingen voldoen; in het andere geval is Dematic niet tot levering verplicht.

 4. Dematic zal de gebruiker op aanvraag de relevante contactgegevens voor verdere informatie noemen.

11. Privacybeleid

 1. Dematic zal bij het samenstellen, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van de Dematic-website, de toepasselijke regelgeving inzake privacybeleid op basis van de wet van 2 augustus 2002 en het Dematic privacybeleid, die via hyperlinks op de Dematic Website en / of op www.dematic.com/nl/legal/privacybeleid kan worden ingezien, in acht nemen.

12. Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

 1. Aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk worden ingediend.

 2. De bevoegde rechtbank is Luxemburg.

 3. De afzonderlijke pagina's van de Dematic-website worden door Dematic Holding S.à r.l. geëxploiteerd en verantwoordt. Dematic accepteert geen verantwoordelijkheid daarvoor, dat informatie, software en/of documentatie van Dematic-website ook op plaatsen buiten Luxemburg opgeroepen of gedownload mogen worden. Wanneer gebruikers van plaatsen buiten Luxemburg de Dematic-website gebruiken, zijn zij uitsluitend zelf voor de toepassing van de volgens respectievelijke nationale recht relevante voorschriften verantwoordelijk. De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de Dematic-website uit landen, waarin deze toegang in strijd met de wet is, is niet toegestaan. In dit geval en indien de gebruiker in bedrijfsmatige relaties met Dematic aan wil gaan, moet de gebruiker contact opnemen met vertegenwoordigers van Dematic in he betreffende land.

 4. Het Luxemburgse recht is van toepassing , met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Aan de slag

Vertel ons over uw behoeften en onze experts zullen u de juiste weg wijzen.

Vul het formulier in of bel ons:
+32 3 641 12 12